Homestay là một dạng nhà nghỉ độc lập và mang tính cá nhân hóa cao, hiện nay các loại homestay phát triển mạnh với số lượng ngày càng nhiều, tuy nhiên vẫn chưa có một cách quản lý tốt nhất ...